Организација Aлумни клуба

Home / Организација Aлумни клуба

 

Организација Алумни клуба

Скупштина је највиши орган Удружења и чине сви његови чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње и доноси план и програм рада и одлучује у стварима у оквиру надлежности прописане Статутом.

Скупштина АКПА 2017. године у Параћину
Скупштина Алумни клуба 2016. године у Сокобањи

Председништво је највиши орган одлучивања у Удружењу између две седнице Скупштине који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом. Председништво бира из редова својих чланова председника и потпредседнике Председништва на период од 1 године, који представљају Удружење , руководе радом Председништва, врше распоред послова и задатака члановима Председништва. Председништво поред тога што организује редовно обављање делатности Удружења, доноси фиансијске одлуке, поверава посебне послове појединим члановима Удружења, врши пријем у чланство Удружења,  доноси одлуку о престанку чланства члана у Удружењу.

Синиша Трифуновић, председник

Бојан Петковић, потпредседник

Ева Огњановић, потпредседник

Ива Марковић, члан

Председништво АКПА је због актуелних потреба донело одлуку да се установи и посебан орган – повереник за праћење рада Државног већа тужилаца, коју функцију обавља Мирко Илић.

 

 

Координатори за апелације помажу у комуникацији између Председништва и чланова удружења са подручја апелације, саветују Председништво и координирају рад Удружења на подручјима апелације. Постоји четири координатора за апелацију и то за подручје Апелационог суда у Крагујевцу, Апелационог суда у Нишу и Апелационог суда у Новом Саду. Мандат коориднатора за апелацију траје 1 годину.